CO2-bewust en actief met CO2-footprint

Dit is een artikel uit 2017. Klik hier voor de actuele informatie over ons duurzaamheidsbeleid en -activiteiten.

 

Zijderlaan streeft ernaar om duurzaam te ondernemen. Door bewust maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren, staat Zijderlaan stil bij het optimaliseren van haar (duurzame) transport. Mede hierdoor heeft Zijderlaan de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan het Connektprogramma Lean and Green. Voor de komende jaren heeft Zijderlaan een CO2 footprint en bijbehorend reductieplan opgesteld om haar CO2 uitstoot te monitoren en reduceren.

Wat hebben we al gerealiseerd?
Voor het Lean and Green programma heeft Zijderlaan in 2016 een reductie van ca. 24% van de CO2-uitstoot bereikt ten opzichte van 2011. De maatregelen die wij hiervoor hebben genomen zijn:

 • Cursus “Het Nieuwe Rijden” voor alle chauffeurs;
 • Reduceren van lege kilometers door intensievere samenwerking met opdrachtgevers en transportpartners;
 • Optimalisatie van transportstromen door de realisatie van een nieuw distributiecentrum (BREEAM-gecertificeerd);
 • Gebruik van lichter materiaal waardoor de beladingsgraad verhoogt.

Hoe gaat het verder?
Een actief CO2-reductiebeleid en monitoring van activiteiten blijven belangrijk. Daarom hebben wij een organisatiebreed reductieplan opgesteld in de vorm van een CO2 Prestatieladder. Dit is een gecertificeerd meetinstrument voor bedrijven om de CO2-emissie in kaart te brengen. Dit resulteert in een CO2-footprint die ervoor zorgt dat er transparant, volgens bepaalde doelstellingen en maatregelen, kan worden gewerkt aan het reduceren van de CO2-uitstoot. 

Voor het segment van Zijderlaan is het nu niet noodzakelijk om te kiezen voor een gecertificeerde CO2 Prestatieladder. Zijderlaan verwerkt haar verbruikcijfers daarom in een CO2-reductiebox, die zich richt op de footprint en het bijbehorende reductieplan.

Reductieplan 2016-2020

In het plan van aanpak zijn opnieuw doelstellingen bepaald en maatregelen geïmplementeerd die voor de benodigde reductie kunnen zorgen. Onderstaande doelstellingen staan in het Plan van Aanpak beschreven.

Zijderlaan heeft zich als doel gesteld om in de komende 5 jaar, gemeten vanaf het referentiejaar 2014, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

CO2-reductiedoelstelling Zijderlaan 2020
Zijderlaan wil in 2020 ten opzichte van 2014 5% minder uitstoten

 

CO2-reductiedoelstelling Zijderlaan 2040
Zijderlaan wil in 2040 ten opzichte van 2014 30% minder uitstoten

 

Doelstellingen per emissiestroom:

100% CO2-reductie elektra
5% CO2-reductie gas
5% CO2-reductie brandstof

Subdoelstellingen:

BRANDSTOFVERBRUIK BEDRIJFSWAGENS
Om het brandstofverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te verminderen is er op basis van mogelijke reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof er kan worden gereduceerd met de bedrijfswagens. Er is een inschatting gemaakt dat minimaal 5% reductie in 2020 haalbaar moet zijn. Deze reductie wordt gerelateerd aan het totaal aantal vervoerde tonnages in kilogrammen.

GASVERBRUIK KANTOREN
Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2 -uitstoot te kunnen verlagen hebben we maatregelen geïnventariseerd die op ons bedrijf van toepassing zijn. Wij schatten in dat we de komende 3 jaar ons verbruik en uitstoot met 5% kunnen verlagen. Om dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gemonitord aan het aantal vierkante meters (m2).

ELEKTRAVERBRUIK KANTOREN
Zijderlaan heeft de intentie om groene stroom te gaan inkopen voor de gebouwen. Dit levert een reductie van 100% CO2 - reductie op. Daarnaast zijn er nog maatregelen geïnventariseerd om het elektraverbruik te verlagen, zoals het aanbrengen van LED verlichting, het optimaliseren van de klimaatinstallaties en bijvoorbeeld de aanschaf van een energiemanagementsysteem om sluipverbruik te voorkomen. Naast het reduceren van de CO2 -uitstoot is als doel bepaald om het elektraverbruik met 10% te verlagen. Om dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal vierkante meters (m2).

Voortgang CO2-reductie
De voortgang en de maatregelen worden gemonitord op basis van het aantal vervoerde tonnages en het aantal vierkante meters. Om de voortgang in het dieselverbruik te kunnen monitoren wordt deze gerelateerd aan de vervoerde tonnages (kilogrammen). Om de voortgang in het gas- en elektraverbruik te monitoren wordt deze gerelateerd aan het aantal m2. Zijderlaan heeft zich vooralsnog met name gericht op de CO2 - reductie m.b.t. dieselolieverbruik, omdat 98% van de totale emissie veroorzaakt wordt door onze transportmiddelen. Natuurlijk is en blijft CO2 - reductie van elektra en gas in het kantoor en de DC's constant onder de aandacht en zullen we daar de verbeterkansen blijven zoeken. Onderstaand kunt u de resultaten van onze CO2 - reductie bij de transportmiddelen over de afgelopen 6 jaren terugvinden.

REDUCTIE POTENTIEEL
Op basis van de footprint is er een nieuw pakket met maatregelen opgesteld om het brandstof-, gas- en elektraverbruik en hiermee de CO2-uitstoot verder en blijvend te reduceren.

 • Duidelijk wagenparkbeleid opzetten met hierin meegenomen:
  - Maximale CO2-uitstoot en energielabel van een personenauto
  - Type motor (Euro 5 of 6, elektrisch)
  - Beleid rondom alternatieve brandstoffen
 • Veelvuldig uitlezen van het motormanagementsysteem ten behoeve van inzicht in het verbruik en rijgedrag. Bij voorkeur op kenteken en persoonsniveau. De komende jaren ligt de focus wederom op het rijgedrag van de bestuurders. Het werkelijke normverbruik kan getoetst worden aan het normverbruik van de fabriek.
 • Bewustwording vergroten onder medewerkers. Denk hieraan aan regelmatige feedback vanuit het management en door de chef werkplaats op het gebied van:
  - Onderhoud aan de vrachtwagens
  - Het onnodig stationair laten draaien van vrachtwagens
  - Tips op het gebied van rijgedrag
  - Banden op de juiste spanning
 • Inkopen van groene stroom en het nemen van energiezuinige maatregelen voor het kantoor en de distributiecentra.

De CO2 footprint leidt ertoe dat er organisatiebreed CO2 bewust wordt gehandeld, zowel in onze eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast is Zijderlaan organisatiebreed actief bezig met het realiseren van energiebesparing en wordt er, waar mogelijk, efficiënt gebruik gemaakt van duurzame materialen en energie.