zijderlaan 80 jaar
zijderlaan kwaliteit

Duurzaam transport

Voor Zijderlaan is CO2 reductie geen nieuw begrip

Sinds 2011 streeft Zijderlaan ernaar om duurzaam en CO2 bewust te ondernemen, door onder andere te participeren aan het Connektprogramma Lean and Green. Door bewust maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren, staat Zijderlaan stil bij het optimaliseren en verduurzamen van het totale transport.

Doelstellingen en maatregelen Lean and Green programma: 

- Zijderlaan B.V. heeft zich ten doel gesteld om in 2016 circa 24% minder COuit te stoten ten opzichte van 2011.
- De maatregelen die Zijderlaan heeft genomen om deze besparing te realiseren zijn:

 • Cursus “Het Nieuwe Rijden” voor alle chauffeurs;
 • Reduceren van lege kilometers door intensievere samenwerking met opdrachtgevers en transportpartners;
 • Een nieuw te realiseren distributiecentrum, waardoor transportstromen geoptimaliseerd worden;
 • Bewuste keuzes in lichter materiaal waardoor de beladingsgraad wordt verhoogd binnen de toegestane totale massa van het voertuig;
 • Het nieuwe distributiecentrum is BREEAM gecertificeerd.

Mede door het implementeren van bovenstaande maatregelen heeft Zijderlaan de afgelopen jaren al veel besparing kunnen realiseren. Echter, ook richting de toekomst zal er een actief CO2 reductiebeleid en monitoring van activiteiten moeten blijven plaatsvinden. Om deze reden heeft Zijderlaan ervoor gekozen om wederom een reductieplan op te stellen, dit keer organisatiebreed in de vorm van een zgn. CO2 Prestatieladder.

CO2 Prestatieladder

De COPrestatieladder is een gecertificeerd meetinstrument om bedrijven inzicht te geven in hun CO2- emissie. Een onderdeel van de COPrestatieladder is het opstellen van een COFootprint. Deze footprint brengt de totale uitstoot (per scope) in kaart van de gehele organisatie. Tevens leidt deze footprint ertoe dat er transparant, volgens een vastgestelde doelstelling en reductiemaatregelen, door de gehele onderneming kan worden gewerkt aan het gericht reduceren van haar COuitstoot. Het klantensegment van Zijderlaan maakt het nog niet direct noodzakelijk om te kiezen voor een gecertificeerde COPrestatieladder. Zijderlaan verwerkt haar verbruikcijfers daarom in een COreductiebox. Deze COreductiebox richt zich met name op de op maat gemaakte COfootprint en bijbehorend reductieplan.

Reductieplan 2016-2020

In het plan van aanpak zijn opnieuw doelstellingen bepaald en maatregelen geimplementeerd die voor de benodigde reductie kunnen zorgen. Onderstaande doelstellingen staan in het Plan van Aanpak beschreven.

Hoofddoelstelling

Zijderlaan heeft zich als doel gesteld om in de komende 5 jaar, gemeten vanaf het referentiejaar 2014, onderstaande COreductie te realiseren.

Afb. CO2 doelstelling 2020 2040

 

Doelstelling per emissiestroom:

carbon footprint 172x300

De hoofddoelstelling is uitgesplitst per emissiestroom om zodoende doelstellingen
te formuleren die gedetailleerder en beter meetbaar zijn.

100%  COreductie elektra

5%      COreductie gas

4%      COreductie brandstof

 

 

 

 

Subdoelstelling brandstofverbruik bedrijfswagens

Om het brandstofverbruik en de bijbehorende COuitstoot te verminderen is er op basis van mogelijke reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof er kan worden gereduceerd met de bedrijfswagens. Er is een inschatting gemaakt dat minimaal 5% reductie in 2020 haalbaar moet zijn. Deze reductie wordt gerelateerd aan het totaal aantal vervoerde tonnages in kilogrammen.

Subdoelstelling gasverbruik kantoren

Om het gasverbruik en de bijbehorende COuitstoot te kunnen verlagen hebben we maatregelen geïnventariseerd die op ons bedrijf van toepassing zijn. Wij schatten in dat we de komende 3 jaar ons verbruik en uitstoot met 5% kunnen verlagen. Om dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gemonitord aan het aantal vierkante meters (m2).

Subdoelstelling elektraverbruik kantoren

Zijderlaan heeft de intentie om groene stroom te gaan inkopen voor de gebouwen. Dit levert een reductie van 100% COreductie op. Daarnaast zijn er nog maatregelen geïnventariseerd om het elektraverbruik te verlagen, zoals het aanbrengen van LED verlichting, het optimaliseren van de klimaatinstallaties en bijvoorbeeld de aanschaf van een energiemanagementsysteem om sluipverbruik te voorkomen. Naast het reduceren van de COuitstoot is als doel bepaald om het elektraverbruik met 10% te verlagen. Om dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal vierkante meters (m2).

Voortgang CO2 reductie

De voortgang en de maatregelen worden gemonitord op basis van het aantal vervoerde tonnages en het aantal vierkante meters. Om de voortgang in het dieselverbruik te kunnen monitoren wordt deze gerelateerd aan de vervoerde tonnages (kilogrammen). Om de voortgang in het gas- en elektraverbruik te monitoren wordt deze gerelateerd aan het aantal m2. Zijderlaan heeft zich vooralsnog met name gericht op de CO2 reductie m.b.t. dieselolieverbruik, omdat 98% van de totale emissie veroorzaakt wordt door onze transportmiddelen. Natuurlijk is en blijft CO2 reductie van elektra en gas in het kantoor en de DC's constant onder de aandacht en zullen we daar de verbeterkansen blijven zoeken. Onderstaand kunt u de resultaten van onze CO2 reductie bij de transportmiddelen over de afgelopen 6 jaren terugvinden.

 Verbruikcijfers 2011 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reductie potentieel

Op basis van de footprint, de interne gesprekken en brainstormsessie is er een nieuw pakket met maatregelen opgesteld om het brandstof-, gas- en elektraverbruik en hiermee de CO2 uitstoot verder en blijvend te reduceren.

 • Duidelijk wagenparkbeleid opzetten met hierin meegenomen:
  - Maximale CO2 uitstoot en energielabel van een personenauto
  - Type motor (Euro 5 of 6, elektrisch)
  - Beleid rondom alternatieve brandstoffen

 • Veelvuldig uitlezen van het motormanagementsysteem ten behoeve van inzicht in het verbruik en rijgedrag. Bij voorkeur op kenteken en persoonsniveau. De komende jaren ligt de focus wederom op het rijgedrag van de bestuurders. Het werkelijke normverbruik kan getoetst worden aan het normverbruik van de fabriek. 

 • Bewustwording vergroten onder medewerkers. Denk hieraan aan regelmatige communicatie (toolboxen, nieuwsbrieven) op het gebied van;
  - Onderhoud aan de vrachtwagens
  - Het onnodig stationair laten draaien van vrachtwagens
  - Tips op het gebied van rijgedrag
  - Banden op de juiste spanning

 • Inkopen van groene stroom en het nemen van energiezuinige maatregelen voor het kantoor en de distributiecentra.

leanandgreen

De CO2 footprint leidt ertoe dat er organisatiebreed CO2  bewust wordt gehandeld, zowel in onze eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast is Zijderlaan organisatiebreed actief bezig met het realiseren van energiebesparing en wordt er, waar mogelijk, efficiënt gebruik gemaakt van duurzame materialen en energie. 

 

 

Zijderlaan BV Stolwijk            Nijverheidsweg 10            2821 AT Stolwijk            Tel. +31 (0)182 34 6600            Route

informatie

Informatie aanvraag

Wilt u weten wat Zijderlaan voor u kan betekenen?
Vraag vrijblijvend informatie aan, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

powered ByGiro.com

Contact button

Algemene contactgegevens

Bezoekadres Zijderlaan bv
Nijverheidsweg 10
2821 AT  Stolwijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel:  0031(0)182 346600
Fax: 0031(0)182 346610

 

Postadres Zijderlaan bv
Postbus 2
2820 AA  Stolwijk

     

powered ByGiro.com

Login

Login

Zijderlaan stelt klanten via haar klantenlogin in staat om zowel actuele als historische
voorraadgegevens online raad te plegen. 

Klantenlogin

Medewerkerslogin

powered ByGiro.com